Oferta

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

Prowadzimy sprawy księgowe i podatkowe naszych Klientów w zakresie:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (księgi handlowe, pełna księgowość)
 • sporządzanie bilansu rocznego i sprawozdań finansowych
 • opracowanie polityki rachunkowości, zakładowego planu kont
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji podatkowej dla ryczałtu
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT
 • sporządzanie deklaracji na podatek od nieruchomości
 • sporządzanie deklaracji na podatek od środków transportowych
 • sporządzanie deklaracji na podatek od czynności cywilnoprawnych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie wymaganych prawem deklaracji podatkowych
 • sporządzanie pozostałych ewidencji, zestawień i sprawozdań wg potrzeb Klientów

KADRY I PŁACE

We współpracy z profesjonalnymi kadrowcami, prowadzimy sprawy kadrowo-płacowe naszych Klientów w zakresie:

 • sporządzanie list płac
 • sporządzanie ewidencji wynagrodzeń, PIT-11 pracowników i innych wymaganych prawem zestawień
 • prowadzenie spraw związanych z ZUS pracowników, dokumentacji i rozliczeń z ZUS
 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • sporządzanie umów o pracę, umów o dzieło, umów-zleceń
 • sporządzanie świadectw pracy
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy, ewidencji nieobecności, ewidencji urlopów

ANALIZY FINANSOWE I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

Realizujemy projekty z zakresu analizy finansowej i rachunkowości zarządczej, wspierając procesy zarządzania i planowania naszych Klientów w zakresie:

 • rachunek kosztów, analiza ekonomiczna przedsiębiorstw na podstawie ksiąg rachunkowych
 • opracowanie wzorów sprawozdań finansowych (raporty, wskaźniki finansowe) dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych
 • przygotowanie cyklicznych raportów o sytuacji finansowej Klienta wg wcześniej założonego wzoru
 • przygotowanie polityki rachunkowości, zakładowego planu kont, przygotowanie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów
 • sporządzanie biznesplanów

DORADZTWO

Pomagamy naszym Klientom w rozwiązywaniu bieżących spraw księgowo-podatkowych, jak również w podejmowaniu decyzji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie:

 • udzielanie wyjaśnień dotyczących bieżącego prowadzenia spraw księgowych i podatkowych
 • udzielanie wyjaśnień dotyczących kodeksu spółek handlowych
 • pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej
 • obsługa przejścia z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe
 • pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania
 • pomoc w prowadzeniu spraw formalnych spółki z o.o. (m.in. prowadzenie księgi udziałów, księgi uchwał, przygotowanie uchwał, protokołowanie w trakcie Walnego Zgromadzenia)

SPRAWY URZĘDOWE I BANKOWE

Reprezentujemy naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i finansowymi, pomagając im w zakresie:

 • sporządzanie obowiązkowych deklaracji i meldunków statystycznych
 • reprezentowanie w trakcie kontroli podatkowej
 • reprezentowanie w trakcie kontroli ZUS
 • przygotowanie do KRS dokumentacji związanej ze złożeniem bilansu rocznego
 • sporządzanie wniosków kredytowych oraz raportów okresowych do banków
 • podpisywanie deklaracji podatkowych w imieniu Klienta oraz dostarczanie ich do urzędów (US, ZUS)